SPONSOROPBRENGSTEN

In 2010 is Run for Life opgericht door Jeroen en Marlou (toen nog student) met het doel om met een ludieke actie geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Intrinsieke motivatie hadden Jeroen, Marlou en vrienden genoeg, maar hoe zorg je ervoor dat dit kostbare avontuur toch laagdrempelig in kosten blijft.

Ze bedachten een constructie waarbij iedere deelnemer minimaal € 1000,- aan sponsoring en donaties ophaalt en waarbij ook een zekere tegemoetkoming in die hoge reiskosten mag zijn. Zo gaat er altijd een minimaal bedrag naar KWF Kankerbestrijding, daar wordt niet aan getornd. De constructie is opgesteld met de achterliggende gedachte dat naar derden duidelijk moet zijn waar het geld naartoe gaat. Run for Life wil transparant zijn. Om deze regeling transparant te houden hebben we besloten om deze constructie op onze website te publiceren. Sommige deelnemers van Run for Life maken gebruik van deze cashback-regeling en wij vragen ze daar open over te zijn. Hieronder vindt u meer informatie over de sponsoropbrengsten en cashback-regeling:

Algemeen

1. Iedere Deelnemer verbindt zich jegens Run for Life tot het binnenhalen van € 1000,- aan donaties en/of sponsorgelden ten behoeve van KWF Kankerbestrijding.
2. Indien de Deelnemer de Minimale Sponsoring heeft opgehaald, dan mag de Deelnemer Run for Life verzoeken om tot EUR 2.000,- (tweeduizend euro) 50% (dus tot maximaal EUR 1.000,-; duizend euro) uit sponsor- en donatiegelden in mindering te brengen op de reiskosten, mits voldaan is aan de voorwaarden van de cashback-regeling.

Cashback-regeling

1. Indien de deelnemer de minimale Sponsoring á EUR 1.000,- (duizend euro) heeft opgehaald, dan mag de deelnemer Run for Life verzoeken om tot EUR 2.000,- (tweeduizend euro) 50% (dus tot maximaal EUR 1.000,-; duizend euro) in mindering te brengen op de reiskosten.
2. Iedere deelnemer die gebruikt wenst te maken van de cashback-regeling heeft dit voorafgaand aan deelname aan Run for Life Team 2023 kenbaar gemaakt bij het tekenen van de deelnemersovereenkomst.
3. Indien de deelnemer gebruik wenst te maken van de cashback-regeling, dan zal de deelnemer in al zijn of haar communicatie-uitingen naar donateurs en sponsoren helder en transparant zijn over het doel van het gesponsorde en/of gedoneerde geld: gelden gaan naar KWF Kankerbestrijding én de reis van de deelnemer zelf.
4. Indien de deelnemer bij ondertekening van deze deelnemersovereenkomst besluit wel gebruik te maken van de cashback-regeling, maar in een later stadium toch af te zien van gebruikmaking van de cashback-regeling, dan kan Run for Life besluiten hiermee akkoord te zijn en zal de opgehaalde minimale sponsoring en/of extra Sponsoring niet in mindering worden gebracht op reisgelden van de deelnemer. De deelnemer dient zijn besluit af te zien van deelname aan de cashback-regeling schriftelijk, al dan niet via de elektronische weg, kenbaar te maken bij rechtsgeldige vertegenwoordigers van Run for Life.
5. Indien de deelnemer na ondertekening van deze deelnemersovereenkomst kenbaar maakt géén gebruik te willen maken van de cashback-regeling, dan is dit besluit onomkeerbaar. Het is, omwille van transparantie naar sponsoren en donateurs toe, niet mogelijk om in een later stadium alsnog kenbaar te maken gebruik te willen maken van de cashback-regeling.
6. De Cashback-regeling gaat enkel over de sponsor- en donatiegelden die door de Deelnemer zelf zijn opgehaald.

Eigen Bijdrage

De Deelnemer verbindt zich om een “Eigen Bijdrage” van EUR 50,- (vijftig euro) over te maken aan Run for Life ten behoeve van de organisatielasten van Run for Life. De Eigen Bijdrage staat los van de Minimale Sponsoring en is op geen enkele manier met elkaar te verrekenen. Run for Life zal de deadline voor het betalen van de Eigen Bijdrage tijdig met de Deelnemer communiceren.

Organisatielasten

De organisatielasten gaan ten koste van de sponsoropbrengsten, tenzij deze op andere wijze kunnen worden gedekt. Voor 2022, en ook voor de voorgaande jaren, zijn de maximaal toelaatbare organisatielasten bepaald op 2% van de totale opbrengsten.

* Deze regeling is van toepassing op Run for Life Team 2023.