BELEIDSPLAN

– de doelstelling en het actuele beleid;

Run for Life is in 2010 opgericht met één missie: Het lopen van de marathon van New York met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding via sponsoring. In de eerste 10 jaren heeft Run for Life meer dan € 403.737,48 (financieel overzicht) opgehaald voor KWF Kankerbestrijding, met 184 renners, een geweldige prestatie! Hierop voortbouwend staan we ieder jaar met een nieuw team maar met dezelfde toewijding voor ons doel aan de start.

– de werkzaamheden die de stichting verricht;

De stichting faciliteert deelname aan de marathon in New York in ruil voor donaties. Elk jaar wordt onderhandeld met verschillende reisorganisaties. Het doel is om de voordeligste reis naar New York inclusief vlucht, overnachting en startbewijs voor de New York Marathon aan te bieden voor de deelnemers die zich verbonden hebben met de stichting.

De stichting ziet er op toe dat de donateurs minimaal € 1.000 ophalen voor KWF Kankerbestrijding. Deze donaties worden verzameld door de stichting. Het bestuur houdt bij welke donaties de donateur binnenkrijgt. Aan het eind van het jaar worden de donaties doorgestort aan KWF Kankerbestrijding.

De stichting organiseert door het jaar heen activiteiten teneinde aanvullende donaties op te halen en faciliteert sponsorkleding. Een donateur kan als sponsor worden aangemerkt wanneer deze een minimaal bedrag van € 500 doneert. Sponsoren hebben recht op een sponsoruiting op de website, op sociale media dan wel op de t-shirts.

Het bestuur van de stichting komt maandelijks bijeen om de voortgang van de donaties en betalingen van de reissommen te bespreken. Uitgaven die de stichting doet worden besproken. Daarnaast worden activiteiten gepland.

Het bestuur informeert de donateurs door middel van een maandelijkse nieuwsbrief. Donateurs kunnen voor vragen terecht bij het bestuur.
De stichting onderhoudt contact met KWF Kankerbestrijding. Het bestuur ziet erop toe dat er geen misbruik wordt gemaakt van de goede naam van KWF Kankerbestrijding.

De stichting organiseert activiteiten met als doel; kennismaken met de donateurs, de bekendheid van de stichting dan wel KWF Kankerbestrijding te vergroten en/of het binnenhalen van donaties.

– de wijze van fondsenwerving;

Donateurs van de stichting verplichten zich tot het ophalen van minimaal € 1.000. De donaties worden gestort op een bankrekening van de stichting. De donateurs zijn vrij in de manier hoe zij donaties verzamelen. De meeste donaties komen vanuit familie en vriendenkring of activiteiten georganiseerd door de donateurs.

De stichting regelt sponsoruitingen voor donaties vanaf een bepaald bedrag als sponsoren daar behoefte aan hebben.

– het vermogensbeheer;Het vermogen van de stichting staat op twee rekeningen. Op een rekening worden de donaties verzameld. Vanuit deze rekening worden de betalingen voor de t-shirts gedaan en worden uitgaven gedaan om de stichting draaiend te houden. Het overige bedrag wordt aan het eind van het kalenderjaar volledig overgemaakt naar KWF Kankerbestrijding. Op de andere rekening worden de reissommen van de donateurs verzameld. Deze bedragen worden gebruikt om aan de betalingen aan de reisorganisatie te voldoen.

De rekeningen staan zowel aan het begin als aan het eind van het kalenderjaar op nul. Het vermogen is onder beheer van de penningmeester van de stichting. De controle vindt plaats door de overige bestuursleden.

– de besteding van het vermogen;

Elk kalenderjaar wordt het bedrag dat op rekening van de stichting staat naar KWF Kankerbestrijding overgemaakt na aftrek van de kosten van de t-shirts en de kosten noodzakelijk om de stichting draaiend te houden.

De uitgaven gemaakt door bestuur (administratie en –vervoerskosten) gaan ten koste van de sponsoropbrengsten. Elk jaar wordt er een percentage maximaal toelaatbare organisatielasten bepaald.

De maximaal toelaatbare organisatielasten bepaald op 10% van de totale opbrengsten.

– financieel overzicht;
Bekijk het financieel jaaroverzicht.